Bizios
Close Menu
logo
Menu

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

 

Εμείς στην Διοίκηση της εταιρείας ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. πιστεύουμε ότι η σταθερή επιχειρηματική ανάπτυξη και ενίσχυση του καλού ονόματος στην εθνική και διεθνή αγορά εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την εμπιστοσύνη που εμπνέουμε στους πελάτες, στους εμπορικούς συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων και των προμηθευτών. Εμπιστοσύνη η οποία πρέπει πρωτίστως να υπάρχει τόσο στη σχέση μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού, όσο και μεταξύ των μελών του προσωπικού.

 

Για την διασφάλιση αυτής της εμπιστοσύνης έχει θεσπιστεί ένα πλαίσιο λειτουργίας στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι βασικοί κανόνες-διατάξεις του φορέα “Πρωτοβουλία για το Εμπόριο με Ηθικές Αρχές” (ΕΤΙ = Ethical Trading Initiative).

 

1. Ελεύθερη επιλογή της εργασίας

 

Η εργασία δεν είναι καταναγκαστική και δεν επιβάλλεται. Ο εργαζόμενος είναι ελεύθερος να παραιτηθεί από την εργασία του όταν το θελήσει και εφόσον έχει δώσει εύλογη προειδοποίηση.

 

2. Ελευθερία στην οργάνωση / εκπροσώπηση και στο δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων

 

Οι εργαζόμενοι, χωρίς εξαιρέσεις, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ή να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιλογής τους και να διαπραγματεύονται συλλογικά. (Νόμος 1264/1982 και Νόμος 1767/1988)

 

3. Εργασία υπό συνθήκες υγείας και ασφάλειας

 

Παρέχουμε περιβάλλον εργασίας τηρώντας τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες γνώσεις του κλάδου. Λαμβάνουμε επαρκή μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με την ελαχιστοποίηση (κατά το δυνατόν και με βάση την λογική) των αιτίων των κινδύνων.

 

4. Δεν θα χρησιμοποιείται παιδική εργασία.

 

Η εταιρία δεν προσλαμβάνει και δεν απασχολεί παιδιά κάτω των 16 ετών. Νέοι από 16 ετών ως και 18 ετών θα μπορούσαν να εργαστούν μόνο στα πλαίσια συμβάσεων μαθητείας και ποτέ σε νυχτερινή ή επικίνδυνη εργασία.

 

5. Μισθοί αξιοπρεπούς διαβίωσης

 

Για την μισθοδοσία του προσωπικού εφαρμόζονται κατά το ελάχιστο τα εθνικά νόμιμα προβλεπόμενα και οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας εφόσον αυτές ισχύουν.

 

6. Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι ώρες εργασίας συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία, και τις συλλογικές συμβάσεις. Όλες οι υπερωρίες πρέπει να είναι εθελοντικές. Ο συνολικός εργάσιμος χρόνος σε μία εβδομάδα δε ξεπερνά τις 60 ώρες.

 

7. Δεν γίνονται διακρίσεις

 

Δεν γίνονται διακρίσεις στις προσλήψεις, στις πληρωμές, στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, στις προαγωγές, στις απολύσεις ή τη συνταξιοδότηση με βάση τη φυλή, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ηλικία, την πιθανή αναπηρία, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την συμμετοχή σε συνδικάτα ή τις πολιτικές προτιμήσεις.

 

8. Παρέχεται τακτική εργασία

 

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εργασία να είναι σύμφωνη με τις αναγνωρισμένες από το νόμο και την συνήθη πρακτική εργασιακές σχέσεις. Οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους καθορίζονται από την εργατική νομοθεσία και τη νομοθεσία που αφορά την κοινωνική ασφάλιση.

 

9. Δεν επιτρέπεται η χρήση σκληρών ή απάνθρωπων συμπεριφορών

 

Κακομεταχείριση ή πειθαρχικά μέτρα με τη χρήση βίας, η απειλή χρήσης τους, η σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση και η προφορική κακομεταχείριση ή άλλες μορφές εκφοβισμού απαγορεύονται.

 

10. Προστασία του περιβάλλοντος

 

Διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, κανονισμούς, διοικητικές πρακτικές και πολιτικές που σχετίζονται με τη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και με τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες, αρχές, στόχους, ευθύνες και πρότυπα όσον αφορά το περιβάλλον. Αποφεύγουμε οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνση του περιβάλλοντος μέσω των δραστηριοτήτων μας. Λαμβάνουμε υπόψη τις ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις των πελατών μας

 

11. Επιχειρηματική ηθική

 

Οι δραστηριότητες μας θα ασκούνται από το σύνολο των εργαζομένων ηθικά, χωρίς δωροδοκία ή οποιοδήποτε είδος δόλιας επιχειρηματικής πρακτικής.

 

Αυτούς τους βασικούς κανόνες, δεσμευόμαστε να τους τηρούμε και αποτελούν για εμάς τις ελάχιστες και όχι τις μέγιστες απαιτήσεις. Επιπλέον δεσμευόμαστε στην συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία του εργαζόμενου.

 

Στην ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. δεσμευόμαστε στην διάδοση του κώδικα δεοντολογίας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, στο βαθμό που μας είναι επιτρεπτό.

 

12. Ερωτήσεις, προτάσεις βελτίωσης, προβληματισμοί

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση, πρόταση βελτίωσης ή προβληματισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας επώνυμα ή ανώνυμα στην φόρμα επικοινωνίας μας. Θα διαχειριστούμε οποιαδήποτε επικοινωνία με απόλυτη εχεμύθεια.

base_code-_poster-1-gr
x
ΕΣΠΑ